Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

3427 6ba6
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaAyumi Ayumi

I jeszcze mam teraz ciebie - nie wolno mi umrzeć,
bo byś płakała.

— Jacek Podsiadło "Być może należało mówić"
Reposted fromyourtitle yourtitle viadobby dobby
5326 f641 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadobby dobby
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viadobby dobby
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
Reposted fromcomiczynka comiczynka viadobby dobby
Reposted fromfitvet fitvet viaAyumi Ayumi
5139 dc79 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viadobby dobby
5221 46ee

adrenaline:

via weheartit

Reposted fromdivi divi viadobby dobby
2892 fcc5 500
Reposted fromdivi divi viadobby dobby
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viadobby dobby
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadobby dobby
Ale w życiu nie ma nic za darmo, bo zawsze za każdy obiad ktoś kiedyś musi zapłacić.
— Wojciech Sumliński
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadobby dobby
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viadobby dobby
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viadobby dobby
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viadobby dobby
9896 24a1 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viadobby dobby
4080 24f8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viadobby dobby

November 10 2017

0973 0127 500
no troszkę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viadice dice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl