Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viapromiskuizm promiskuizm
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viapromiskuizm promiskuizm
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viapromiskuizm promiskuizm
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid viapromiskuizm promiskuizm
3506 8b2c
Reposted fromoutoflove outoflove viakiteandra kiteandra
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
2465 870d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakiteandra kiteandra
0132 3c79 500
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
Reposted fromchocoway chocoway viakiteandra kiteandra
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viakiteandra kiteandra
9908 8012 500
Reposted fromseaweed seaweed viakiteandra kiteandra
Reposted fromFlau Flau viakiteandra kiteandra
6964 8891 500
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakiteandra kiteandra
2730 4ed1 500
Reposted fromluksfer luksfer viakiteandra kiteandra
7082 cb02 500
Reposted fromdeszcz deszcz viakiteandra kiteandra
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viakiteandra kiteandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl