Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

9845 7e2e 500
Reposted fromonlyman onlyman viapsychedelix psychedelix
8291 2871
Reposted frombatgirl batgirl viapsychedelix psychedelix
7879 e8a5 500
Reposted fromthetemple thetemple viapsychedelix psychedelix
9824 a217 500
Reposted fromonlyman onlyman viapsychedelix psychedelix
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viapsychedelix psychedelix

September 16 2019

0116 5eb0 500
Reposted fromlaters laters
0118 e47c 500
Reposted fromlaters laters
szczęście
ciekawa książka parująca kawa słońce leniwie wyglądające zza zasłony chmur
— patryk gostomski
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem
0407 d9ad 500
Reposted fromjottos jottos
8787 5102
Reposted fromfoods foods viagreywolf greywolf
9753 cf88 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viagreywolf greywolf
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted frommhsa mhsa vialoveistrue loveistrue
8336 b2d5
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaNoCinderella NoCinderella
3881 4a6b
Reposted frommartynkowa martynkowa viaNoCinderella NoCinderella
Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami.
— Paulo Coelho
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl